SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AHLSELL NORGE AS

Innledning

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser («Ahlsell Standardvilkår») gjelder for salg av varer og tjenester fra Ahlsell dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Selger senest på avtaleinngåelsestidspunktet.

Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen (FL-VA/VVS 2016) gjelder i tillegg til Ahlsell Standardvilkår dersom ikke annet er skriftlig avtalt. For Elektro og Kulde gjelder NL 09 i tillegg til Ahlsell Standardvilkår dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Ved eventuell motstrid har Ahlsell Standardvilkår forrang foran FL-VA/VVS 2016 og NL09.

Tilbud og priser

Tilbudet gjelder i 15 dager fra det er sendt. Ved levering fra lager er tilbudet betinget av at det er tilstrekkelig antall varer på lager.

Prisene i tilbudet er basert tilbudsdagens priser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan Selger regulere prisene forholdsmessig.

Prisene er eksklusive eventuelle miljøgebyr eller statlige avgifter/depositum.

Faste årlige prisendringstidspunkt er 1. januar og 1. juli. Prisendringer ut over de nevnte tidspunkt kan forekomme grunnet endringer i våre kostpriser som følge av endring i valutakurser og råvarepriser.

Ved kapp av kabel påløper et tillegg på 5 % av nettopris, men maksimalt kr. 500,- pr. kapp. Ved kapp av rør påløper et kapptillegg på kr. 500,- pr. kapp. Kapp utføres kun på CuNi rør og fra og med DN 65.

Betalingsvilkår

Betaling skal skje pr. 30 dager fra fakturadato. Betaling anses foretatt når beløpet er godskrevet Selgers konto.

Ved forsinket betaling har Selger krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige forsinkelsesrente + 5 % beregnet fra forfallsdato. Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot Selger

Levering

Leveringstid er angitt i ordrebekreftelsen som sendes til Kjøper.

Dersom Kjøper er forsinket med oppfyllelsen av sine forpliktelser kan leveringstiden forlenges med en periode som tilsvarer Kjøpers forsinkelse. Dette gjelder blant annet dersom:

  • Kjøper ikke har betalt eller stilt tilfredsstillende sikkerhet innen avtalt tidspunkt.
  • Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt.
  • Kjøper nekter å motta varen eller ikke kan motta varen til avtalt tidspunkt. Det samme gjelder dersom Kjøper ikke har gjort de nødvendige forberedelser til at varen skal kunne mottas på avtalt tidspunkt.
  • Kjøper krever en endring i leveransen som påvirker leveringstiden.

I de tilfeller Kjøper har bestilt varer til butikk for henting, skal disse være avhentet innen 5 virkedager etter ankommet butikk. Uavhentede varer iht. dette, blir returnert på betingelser nevnt i punkt 11.

Angrefrist

Det gis 14 dagers fri retur på varer handlet av privatpersoner på proffhaug.no.

Du har 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt varen. Hvis du ikke vil beholde varen, må du gi beskjed innen fristens utløp.

Forsendelse

Hvis det er avtalt en leveringsbetingelse så skal denne tolkes i samsvar med den versjon av Incoterms som er gjeldende på avtaletidspunktet.

Har Kjøper ved leveringsbetingelsene EXW, FCA, FAS eller FOB (Incoterms 2010) ikke gitt instruksjon om forsendelsesmåte, så skal Selger velge transportmåte etter beste skjønn. Ved leveringsbetingelsene CIP, CPT, DAT, DAP eller DDP (Incoterms 2010) velger Selger transportmåte.

Ved levering direkte fra produsent, skal levering anses å ha skjedd på det tidspunkt varene stilles til Kjøpers disposisjon på sted angitt av Kjøper. Selger har i slike tilfeller intet ansvar for forsinkelse.

Kostnader til paller, kabeltromler og annen spesialemballasje skal dekkes av Kjøper. Kjøper har ikke rett til å returnere emballasje til Selger.

For VVS-, VA-, Industri- og Kuldekunder gjelder fraktutjevning. Fraktutjevning vil fremkomme som egne poster på fakturaen, og beregnes av netto fakturaverdi. Fraktutjevning vil også utlignes på hentevarer.

Unntak gjøres for volumprodukter som vil bli belastet med reelle fraktkostnader. Satsene er:

Sør-Norge til og med Trøndelagsfylkene

inntil 7,0

%

Nordland

in

ntil 7,0 %

Troms

in

ntil 7,0 %

Finnmark

in

ntil 7,0 %

For forsendelser til Svalbard og utlandet gjelder leveringsbetingelsen EXW.

Småordrebestillinger med netto verdi under kr. 1.000,- belastes Kjøper med et småordretillegg på  kr 250.-, dette gjelder ikke for butikkordrer.

Materiell som ikke er lagerført på Logistikksenter Gardermoen (LC) og RL Bodø belastes Kjøper med reelle fraktkostnader.

Frakt belastes også for spesialgods, dvs. tyngre materiell, volumgods og langgods ≥ 4m. Dette kan være materiell som rør, stålmaster, fundamenter, tremaster, stiger,

store skap, galvanisert materiell, veiduk, veiarmering og lignende.

Spesialtransport som kranbiler, kabelvogner og container til og fra anlegg belastes. Hasteleveranser som budbil, flyfrakt, Post Ekspress eller lignende belastes.

Returfrakt og innhenting av ”tomtromler” belastes, med unntak av feilleveranser.

Fraktsonetillegg for varmeovner, armaturer og lyskilder blir belastet fraktsonetillegg:

Følgende satser gjelder: Varmeovner/armaturer Lyskilder

Østlandet

3,5 %

1,5 %

Sørlandet

4,0 %

1,5 %

Vestlandet

4,5 %

2,0 %

Trøndelag

4,5 %

2,5 %

Nord-Norge

6,5 %

3,0 %

Forsikring

Dersom det er avtalt levering CIF eller CIP (Incoterms 2010) vil Selger holde varene forsikret frem til angitt bestemmelsessted. Forsikring vil tegnes på betingelsene ”Alle farer A-vilkår”, i henhold til Vilkår for transportforsikring av varer av 1995 versjon 2004).

Tegninger og  øvrig dokumentasjon

All opphavsrett til tegninger og øvrige dokumenter som overleveres til Kjøper forblir hos Selgeren. Kjøper har kun rett til å bruke slike tegninger og øvrige dokumenter i forbindelse med drift, reparasjon og vedlikehold av de leverte varene. Tegningene og de øvrige dokumentene kan ikke kopieres, reproduseres, eller overlates til tredjemann, uten samtykke fra Selger.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og undersøke varen forsvarlig avhengig av varens art og leveringsform. Ethvert krav basert på undersøkelsen må det reklameres skriftlig over i samsvar med pkt. 10.

Mangler

Det foreligger en mangel dersom varen ikke er i samsvar med de avtalte spesifikasjoner, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold Kjøper har risikoen for. For eksempel foreligger det ikke en mangel dersom avviket er forårsaket av materialer skaffet av Kjøper eller konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av Kjøper. Selger påtar seg ikke ansvar for at varen er egnet til å benyttes for et bestemt formål med mindre dette er uttrykkelig og skriftlig garantert av Selger.

Ved mangel kan Kjøper kreve omkostningsfri omlevering eller utbedring av den mangelfulle varen på/til det avtalte leveringssted. Kjøper skal for egen kostnad sørge for at Selger har tilgang til den mangelfulle varen slik at Selger kan foreta utbedring eller omlevering av varen. Selger er ikke ansvarlig for kostnader forbundet med å skaffe tilgang til den mangelfulle varen, herunder graving eller bygningsmessige arbeider.

Reklamasjon

Følgende gjelder for reklamasjoner:

   • Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører.
   • Reklamasjon over manko i emballerte varer skal skje straks og senest 7 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene.
   • Reklamasjon over mangler må skje uten ugrunnet opphold og senest 7 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget.
   • Reklamasjon over forsinkelser må skje straks og senest 7 dager etter at levering skulle funnet sted.

Reklamasjoner skal foretas skriftlig og det skal foreligge en skriftlig avtale om hvilke tiltak som skal gjøres.

Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke reklamert rettidig.

Selger er ikke ansvarlig for mangler som det reklameres over senere enn 1 år etter levering.

Retur  av varer

Selger vil kun motta varer i retur dersom dette i hvert enkelt tilfelle er avtalt på forhånd. Ikke-lagerførte varer tas kun i retur dersom Selgers leverandør aksepterer å ta varene i retur.

Varer som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Faktura- eller ordrenummer må oppgis. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering fra Selgers lager.

Returadresse for lagerførte – og ikke lagerførte varer skal angis i returdokumentet som skal være mottatt hos Kjøper før returforsendelsen effektueres.

Retur skjer for Kjøpers regning og risiko, slik at blant annet returfraktkostnader skal dekkes av Kjøper. Det aksepteres ikke normalretur til LC og DL Bodø på vareverdi under kr. 500,-.

Returfrakt belastes med minimum kr. 300,- ved normalretur til LC og RL Bodø.

Returgebyr for ikke lagerførte varer belastes Kjøper med leverandørens returgebyr, dog minimum 20 %. Det beregnes et returgebyr 20 % på lagerførte varer.

Dersom kunden ikke kan framvise faktura eller ordrebekreftelse belastes 50 % returgebyr på lagerførte varer.

Force majeure

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det oppstår en force majeure-situasjon.

Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager.

Begrensinger i Selgers erstatningsansvar

Selger har intet ansvar for kjøpers indirekte tap.

Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn. Kjøper skal holde Selger skadesløs for eventuelle krav fra tredjeparter om erstatning for indirekte tap.

Selgers ansvar for mangler er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende vederlaget for varen og/eller tjenesten under den aktuelle salgsordren.

Selgers ansvar for forsinkelse er oppad begrenset til et beløp tilsvarende 10% av vederlaget for varen og/eller tjenesten under den aktuelle salgsordren.

Utover det som følger av Ahlsell Standardvilkår, er Selger ikke ansvarlig for skade eller tap som er en følge av mangel ved varen med mindre Kjøper kan godtgjøre at det er utvist grov uaktsomhet fra Selgers side.

Salgspant

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22.

Selger kan i tillegg kreve annen sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan fremsettes etter at Selger har akseptert bestillingen og frem til varene er levert.

Lovvalg og verneting Avtaleforholdet reguleres av norsk rett.

Partene vedtar Oslo tingrett som avtalt verneting for alle tvister som har sitt utspring i avtaleforholdet.